Najčastejšie otázky

Musíme založiť štrajkový výbor?

Nie je to nevyhnutné, ale odporúčame, aby bol na škole jeden alebo viacerí štrajkoví koordinátori, ktorí informujú kolegov o dianí, komunikujú s vedením školy a pod.

Dá sa do štrajku zapojiť aj individuálne? Ako sa v takom prípade registrovať?

Áno, do štrajku sa môžete zapojiť aj individuálne. Registrácia prebieha rovnako, ako keby ste registrovali celú školu. Na www.isu.sk v REGISTRÁCII DO ŠTRAJKU, v časti PEDAGOGICKÍ A ODBORNÍ ZAMESTNANCI NA ŠKOLE uveďte najprv celkový počet zamestnancov, potom počet štrajkujúcich (napr. 1). Údaje v registrácii môžete neskôr podľa potreby upravovať.

Musíme riaditeľovi oznámiť vstup do štrajku tri dni vopred?

Trojdňová lehota nie je pri štrajku podľa ústavy právne záväzná, to znamená, že ju nemusíte dodržať. Je dôležité riaditeľa oboznámiť s vaším vstupom do štrajku pred každým dňom stupňovaného štrajku.

Môžu sa do štrajku zapojiť aj vychovávatelia, či učiteľky materských škôl?

Samozrejme. Požiadavky sa týkajú všetkých pedagogických aj odborných zamestnancov. Prikladáme aj zoznam všetkých PZ a OZ:

Kategórie pedagogických zamestnancov: učiteľ, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, pedagogický asistent, zahraničný lektor, tréner športovej školy a tréner športovej triedy, korepetítor.

Kategórie odborných zamestnancov: psychológ, školský psychológ, školský logopéd, špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg.

Môžu sa do štrajku zapojiť aj nepedagogickí zamestnanci?

Keďže ide o štrajk podľa ústavy, môžeme štrajkovať iba za seba, čo sa odráža aj na formulácii požiadaviek. Nepedagogickí pracovníci by sa mohli pridať do solidárneho štrajku, avšak len by prichádzali o peniaze a aj v prípade vybojovania požiadaviek by sa ich tieto netýkali (alebo len okrajovo). Najlepšie by bolo, keby sa začali tiež organizovať, prišli s vlastnou požiadavkou a pridali sa k nám týmto spôsobom, čo by určite zvýšilo tlak. Pokiaľ sa nepedagogickí zamestnanci nezapoja do štrajku a riaditeľ rozhodne o zatvorení školy, vo vzťahu k nepedagogickým zamestnancom vzniká prekážka v práci na strane zamestnávateľa. V takom prípade zamestnávateľ postupuje v súlade so Zákonníkom práce.

Môže štrajkovať aj riaditeľ/ka?

Áno, právo štrajkovať vyplýva z ústavy. Riaditeľ/ka oboznámi so svojím vstupom do štrajku svojho zamestnávateľa, ktorého má na pracovnej zmluve. Inak postupuje rovnako ako ostatní štrajkujúci.

Ak sa do štrajku nezapoja všetci učitelia na škole, čo budú robiť tí, čo neštrajkujú?

Pedagogickí a odborní zamestnanci, ktorí sa do štrajku nezapoja, nastúpia normálne do práce a budú sa riadiť pokynmi vedenia školy. Ak riaditeľ rozhodne o zatvorení školy na daný počet vyučovacích hodín (ZŠ a SŠ), resp. na danú časť pracovnej doby (napr. MŠ), vo vzťahu k neštrajkujúcim zamestnancom vzniká prekážka v práci na strane zamestnávateľa. V takom prípade zamestnávateľ postupuje v súlade so Zákonníkom práce.

Kto rozhodne, čo sa bude v škole robiť počas štrajku a kedy sa škola zatvorí?

Ak sa do štrajku zapojí časť učiteľov, o tom, či bude škola fungovať v normálnom alebo obmedzenom režime alebo či sa zatvorí, rozhoduje riaditeľ školy. Existuje viacero možností:

  1. ak sa do štrajku zapojí malý počet učiteľov, vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu,
  2. ak sa do štrajku zapojí väčší počet učiteľov, môže to ochromiť bežný chod školy. V dôsledku zníženého počtu vyučujúcich riaditeľ školy upraví vyučovanie alebo pripraví pre žiakov náhradný program,
  3. ak sa do štrajku zapojí dostatočne veľký počet učiteľov, môže nastať situácia, že nebude možné organizačne zabezpečiť vyučovanie ani v obmedzenom režime. V takom prípade riaditeľ rozhodne o zatvorení školy.

Musí si zamestnanec počas stupňovaného štrajku individuálne platiť zdravotné poistenie?

Nie. Počas stupňovaného štrajku nedochádza k prerušeniu zdravotného poistenia. Podľa § 11 ods. 3 zákona 580/2004 v znení neskorších predpisov v prípade, ak zamestnanec odpracuje počas pracovného dňa aspoň 1 hodinu, a poberá teda v daný deň príjem zo zárobkovej činnosti, je naďalej považovaný za zamestnanca a všetky odvodové povinnosti má aj v tento deň za neho zamestnávateľ.

To znamená, že počas stupňovaného štrajku zamestnávateľ zamestnanca alebo skupinu zamestnancov, ktorí mu odovzdajú vyplnené tlačivo Oznámenie o vstupe do štrajku, zo Zdravotnej poisťovne NEODHLASUJE, pretože nedochádza k zmene platiteľa zdravotného poistenia. Viac informácií tu.

Môžeme prísť v súvislosti so štrajkom o rok započítaný do dôchodku?

Nie, keďže sociálne poistenie sa neprerušuje, započítava sa aj rok, v ktorom štrajkujeme.