Oznámenie o štrajku a podpisové hárky

V prílohách nájdete:

  • oznámenie o štrajku a podpisové hárky vo formáte PDF (vhodné na vytlačenie a vyplnenie perom)
  • oznámenie o štrajku a podpisové hárky vo formáte MS WORD (vhodné na vyplnenie v počítači a následné vytlačenie na podpis)

Oba súbory obsahujú aj vysvetlivky, ktoré pre úplnosť uvádzame aj tu:

Vysvetlivky

  1. Štrajk je určený všetkým pedagogickým a odborným zamestnancom regionálneho školstva.
  2. Oznámenie odporúčame odovzdať zamestnávateľovi pred každým určeným dňom štrajku nanovo aj s podpismi zapojených zamestnancov.
  3. Pre účinnosť štrajku je potrebné, aby sa zapojili do štrajku aj tí, ktorí v čase určenom na štrajk nemajú pracovný úväzok (vychovávatelia, učitelia s voľnou hodinou, poobedná smena v škôlke a pod.). Dôležité je, aby škola nespustila prevádzku s tými zamestnancami, ktorí bežne v danom čase nepracujú.
  4. Odporúčame štrajkovať všetkým pedagogickým a odborným zamestnancom od začiatku pracovnej doby do určeného času. Štrajkovať by teda mali aj zamestnanci, ktorým sa pracovná doba určená na daný deň začína skôr (napr. už o 7:00). Aby títo zamestnanci neboli finančne znevýhodnení oproti ostatným, odporúčame, aby im kolegovia poskytli solidárnu finančnú pomoc.
  5. Všetci zapojení štrajkujúci začínajú štrajkovať od začiatku svojej pracovnej doby (podľa pracovného poriadku alebo riaditeľom bežne určeného času) až do skončenia prvej vyučovacej hodiny (13. 9. 2016), resp. druhej (21. 9. 2016), tretej (29. 9. 2016) alebo štvrtej (7. 10. 2016) vyučovacej hodiny. Koniec príslušnej vyučovacej hodiny môže byť v každej škole určený trochu inak, preto koniec štrajku určíte sami podľa konkrétnych podmienok na Vašom pracovisku (napr. rozvrh) a vpíšete do Oznámenia a podpisovej listiny.
  6. Pracoviská, ktoré nevyužívajú model vyučovacích hodín (MŠ, CPPPaP, CŠPP, ZUŠ a i.), štrajkujú prvú pracovnú hodinu (13. 9. 2016), resp. prvé dve (21. 9. 2016), prvé tri (29. 9. 2016) alebo prvé štyri (7. 10. 2016) pracovné hodiny od začiatku svojho pracovného času. Za presný čas zodpovedajú štrajkujúci. Nie je teda nevyhnutné presne dodržať stanovené časy. Možno si napríklad solidárne zjednotiť čas napr. v rámci obce, mesta, či viacerých okolitých škôl (napr. tak, že 13. 9. budú všetky zariadenia štrajkovať do 9:00 a pod.). Základné umelecké školy môžu v ten istý deň štrajkovať príslušný počet hodín popoludní.
  7. Originál tlačiva si nechávajú štrajkujúci (resp. štrajkový koordinátor na danej škole, pracovisku), kópiu odovzdajú riaditeľovi.
  8. Hneď ako získate podpisy štrajkujúcich, zaregistrujte svoje pracovisko na http://www.isu.sk. Počet štrajkujúcich možno zmeniť aj po zaregistrovaní (školu registrujete len raz). Ak sa do ďalších štrajkových dní v nasledujúcich týždňoch nezapojíte, školu odhláste tak, že počet štrajkujúcich aktualizujete na nulu. Škola sa po niekoľkých hodinách automaticky vymaže aj z mapy štrajkujúcich škôl. Ak pokračujete aj v ďalších štrajkových dňoch, zostaňte zaregistrovaní a podľa aktuálneho počtu zapojených aktualizujte databázu. Je to veľmi dôležité!