Vyhlásenie štrajku (požiadavky)

  1. Štrajkový výbor zložený z predstaviteľov učiteľských iniciatív vyhlasuje od 13. 9. 2016 prechod zo štrajkovej pohotovosti do časovo neobmedzeného stupňovaného štrajku.
  2. Dôvodom obnovenia štrajku je nesplnenie požiadaviek štrajkujúcich pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva na zabezpečenie primeraného financovania školstva.
  3. Cieľom vyhlásenia štrajku je primäť vládu SR, aby naplnila právo zamestnancov školstva, garantované Článkom 36 Ústavy SR, na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky a na dostatočnú odmenu za vykonanú prácu, ktorá by im umožnila dôstojnú životnú úroveň. Toto opatrenie, spolu s navýšením finančných prostriedkov do vzdelávania, bude mať pozitívny celospoločenský dopad.

Vyhlásením štrajku vládu SR a Národnú radu SR opätovne vyzývame, aby neodkladne:

  1. legislatívnymi opatreniami zabezpečila zvýšenie tarifných platov všetkých pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve o 140 eur v roku 2016 a o 90 eur od 1. januára 2017,
  2. navýšila rozpočty MŠVVaŠ SR a MV SR celkovo o 400 miliónov eur s cieľom vyrovnať existujúce rozdiely vo vybavenosti škôl a zabezpečila tak rodičom a ich deťom rovnaké podmienky v prístupe k vzdelaniu,
  3. prijala novelu zákona c. 317/2009, ktorou by opätovne zaviedla možnosť získavať kredity overením kompetencií, zrušila sedemročnú obmedzenú platnosť kreditov, obnovila možnosť získavať kredity za rozširujúce štúdium, štúdium v zahraničí a tvorivé aktivity, a súčasne zaviazala ministra školstva, vedy, výskumu a športu vytvoriť komisiu za účasti stavovských a profesijných organizácií v školstve, ktorá by komplexne prehodnotila systém kontinuálneho vzdelávania a menovaný zákon s prihliadnutím na analýzu súčasného stavu a najlepšej praxe v zahraničí.