Návrh na zapracovanie požiadaviek do Programového vyhlásenia vlády v období rokov 2016 – 2020

6. 5. 2016

Iniciatíva slovenských učiteľov – návrh na zapracovanie požiadaviek do Programového vyhlásenia vlády v období rokov 2016 – 2020

1.
Vláda Slovenskej republiky a Národná rada Slovenskej republiky legislatívnymi opatreniami zabezpečia zvýšenie tarifných platov všetkých pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve o 140 eur v roku 2016 a o 90 eur od 1. januára 2017.

Alternatívne: Vláda Slovenskej republiky a Národná rada Slovenskej republiky legislatívnymi opatreniami zabezpečia zvýšenie tarifných platov všetkých pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve o 140 eur od 1. mája 2016 a vykonajú  legislatívne úpravy tak, aby sa platová tarifa pedagogických a odborných zamestnancov zaradených do jednotlivých platových tried a pracovných tried zvýšila od 1. 1. 2017 o 25 % v súlade s Deklaráciou OZ PŠaV a partnerských reprezentácií.

V oboch prípadoch sa v súlade s požiadavkou navýši i mzdový normatív.

2.
Vláda Slovenskej republiky navýši rozpočet školstva v roku 2017 o 400 miliónov eur s cieľom vyrovnať existujúce rozdiely vo vybavenosti škôl didaktickými prostriedkami, zabezpečiť rodičom a ich deťom rovnaké podmienky v prístupe k vzdelaniu, a vytvoriť atraktívne a moderné prostredie v školách a školských zariadeniach.

3.
Národná rada Slovenskej republiky prijme do 1. septembra 2016 novelu zákona č.317/2009, ktorou by opätovne zaviedla možnosť získavať kredity overením kompetencií, zrušila sedemročnú obmedzenú platnosť kreditov, obnovila možnosť získavať kredity za rozširujúce štúdium, štúdium v zahraničí a tvorivé aktivity, a súčasne zaviazala ministra školstva, vedy, výskumu a športu vytvoriť komisiu za účasti stavovských a profesijných organizácií v školstve, ktorá by komplexne prehodnotila systém kontinuálneho vzdelávania a menovaný zákon s prihliadnutím na analýzu súčasného stavu a najlepšej praxe v zahraničí.