Poďakovanie kolegom

30. 6. 2016

Vážené kolegyne a kolegovia,

Iniciatíva slovenských učiteľov by Vám pri príležitosti ukončenia šk. r. 2015/2016 rada poďakovala za podporu našich aktivít, ktorých hlavným cieľom je zlepšenie ekonomického a spoločenského postavenia pedagógov a zabezpečenie dostatočného financovania školstva tak, aby sme mohli nerušene vykonávať naše povolanie na čo najvyššej profesionálnej úrovni. Ešte raz, Vám všetkým patrí veľká vďaka za vytrvalosť, odvahu a odhodlanie.

Dovoľte, aby sme sa pri tejto príležitosti ospravedlnili tým kategóriám pedagogických a odborných zamestnancov, ktorých niekedy zabudneme osobitne vymenovať. ISU považovala od svojho vzniku za „učiteľov“ všetkých pedagogických a odborných zamestnancov v školstve, čiže všetkých učiteľov a učiteľky materských, základných, základných umeleckých, jazykových a stredných škôl, majstrov odbornej výchovy, vychovávateľov, pedagogických asistentov, zahraničných lektorov, trénerov športovej školy a športovej triedy, korepetítorov, psychológov, školských psychológov, špeciálnych pedagógov, školských a terénnych špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov a sociálnych pedagógov.

Na záver si dovoľujeme popriať Vám, aby ste príjemne strávili dovolenku a načerpali nové sily. Dúfame, že v novom školskom roku ich budeme využívať len na prácu s deťmi a študentmi. Ubezpečujeme Vás však, že ak sa ani do septembra nepodarí zabezpečiť pedagógom dôstojné ocenenie ich práce a primerané pracovné podmienky, sme pripravení a odhodlaní pokračovať v začatom boji.

Pekné leto Vám želá Iniciatíva slovenských učiteľov