Slovenská vláda roky ignoruje odporúčania EK a OECD v oblasti školstva

27. 6. 2016

Slovenská vláda roky ignoruje odporúčania EK a OECD v oblasti školstva. Tento fakt bude mať katastrofálne dôsledky pre slovenskú ekonomiku. ISU na to opäť upozorní viacerými aktivitami 1. júla 2016.

Premiér SR Robert Fico a minister financií Peter Kažimír roky ignorujú odporúčania EK a OECD o zvyšovaní investícii do slovenského školstva. Práve ministerstvo financií Petra Kažimíra neschválilo v roku 2013 Správu o stave školstva, ktorá odporúčala naliať do regionálneho školstva medziročne v priemere o 110 mil. € naviac tak, aby bolo možné naplniť záväzok v oblasti platov. Podľa neho mali mať pedagogickí a odborní zamestnanci regionálneho školstva už v roku 2016 1,2-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve. /str. 25, 26 https://www.minedu.sk/data/att/5250.pdf / Ani Rober Fico vtedy nepodporil tieto nutné investície do školstva, hoci ešte pred voľbami 2012 považoval za najväčší problém Slovenska zdevastovanie školstva. http://spravy.pravda.sk/volby/clanok/243895-na-slovensku-su-podla-fica-tikajuce-bomby/

Už v roku 2012 nám OECD odporúčalo zvýšiť platy učiteľov o 50%, aby sa dostali na priemer OECD v porovnaní s ostatnými vysokoškolsky vzdelanými zamestnancami. "Vláda sa nebude týmto výzvam vyhýbať, ale postaví sa im čelom," reagoval na margo odporúčania OECD vtedy premiér Robert Fico. http://www.aktuality.sk/clanok/219031/zvyste-ucitelom-platy-o-50-radi-oecd/

OECD nás v roku 2012 tiež upozornila, že úroveň dlhodobej nezamestnanosti a nezamestnanosti mladých je znepokojujúco vysoká a vážne ohrozuje produktivitu a rast hospodárstva v budúcnosti. Okolo 60 % všetkých nezamestnaných sú ľudia s nízkym stupňom vzdelania. Preto hlavným ekonomickým stimulom pre ľudí je získavať vzdelanie. /str. 16 http://www.nucem.sk/documents/33/publikacie/OECD_Reviews_Slovak_Republic_translation_SK_II..pdf /

Európska komisia /EK/ zas v roku 2012 konštatovala: „Na zlepšenie nízkej kvality systému vzdelávania a odbornej prípravy sa prijali len obmedzené opatrenia.“

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/csr2012_slovakia_sk.pdf

V roku 2013 nám EK odporúča: „Prijať opatrenia s cieľom prilákať mladých ľudí k učiteľskej profesii a zlepšiť výsledky vzdelávania.“, pretože „podiel financovania určený na výučbové činnosti (na učiteľov, materiály a vybavenie) je nízky.“ http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2013/slovakia/csr2013_council_slovakia_sk.pdf

V roku 2014 EK konštatuje, že verejné výdavky na vzdelávanie zostávajú nízke, hoci výsledky žiakov povinnej školskej dochádzky sú pod úrovňou priemeru EÚ a významne sa zhoršili. http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/csr2014_council_slovakia_sk.pdf

V roku 2015 nás EK opakovane upozorňuje, že verejné výdavky na vzdelávanie ostávajú vo všeobecnosti pod priemerom EÚ a majú klesajúci trend. Zvýšenie miezd je naďalej nedostatočné na to, aby prilákalo a udržalo si talentovaných mladých ľudí, pričom najmä nástupné platy sú nízke. http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cr2015_slovakia_sk.pdf

Opakovane nám odporúča: „Zlepšiť odbornú prípravu učiteľov a atraktívnosť učiteľskej profesie, aby sa zvrátilo zhoršovanie študijných výsledkov.“ http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/csr2015_council_slovakia_sk.pdf

Aj v najnovšej tlačovej správe zástupcov EK na Slovensku z 21. júna 2016 sa konštatuje, že systém vzdelávania na Slovensku je nedostatočne nastavený na zvyšovanie hospodárskeho potenciálu krajiny a výsledky slovenských žiakov v oblasti vzdelávania sú v medzinárodných porovnaniach podpriemerné a vykazujú zhoršujúci sa trend. https://ec.europa.eu/slovakia/node/742_sk

EK aj v roku 2016 už ako obohraná platňa konštatuje, že nízke platy zostávajú jedným z faktorov, kvôli ktorým je učiteľstvo pre talentovaných mladých ľudí neatraktívnou kariérnou voľbou /(graf 2.3.9) (43) str. 27/ http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_slovakia_sk.pdf

A znovu nám odporúča: „Zlepšiť výsledky v oblasti vzdelávania zvyšovaním atraktívnosti učiteľského povolania.“ http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/csr2016_slovakia_sk.pdf

Aj OECD po štyroch rokoch opakuje, že Slovensko by malo na školstvo vynakladať väčší objem finančných prostriedkov a zamerať sa na rozšírenie predškolského vzdelávania či zvýšenie platov učiteľov i vedúcich pracovníkov škôl. https://www.oecd.org/edu/school/OECD%20Reviews%20of%20School%20Resources_Slovak%20Republic_Summary_AE_Slovak%20version%20-%20full%20version.pdf

Je pre nás zarážajúce, že ministerstvo financií je roky hluché a slepé k tak závažným upozorneniam odborníkov zo zahraničia, k tomu jeho vlastný Inštitút finančnej politiky ešte v marci roku 2012 vypočítal, že kvalitnejšie základné vzdelávanie môže zvýšiť HDP v roku 2050 až o 9 % a v roku 2090 až o takmer 42 % v porovnaní so scenárom bez reformy, na HDP v súčasnom vyjadrení kumulatívne až 345 miliárd EUR, čo je viac ako päťnásobok nášho terajšieho HDP. http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=8182

Stav je o to alarmujúcejší, že spomínané odporúčania ignoruje krajina, ktorá už 1. júla bude predsedať Rade EU. Slovensko neriešením situácie len v oblasti stredného odborného školstva  prichádza ročne o miliardy eur / analýza PwC str. 7 http://rsov.sk/dokumenty/aktuality/konferencia_2015_06_19/uvodne/06_vizia_transformacie_ovp_hron.pdf / a šéfovia slovenských firiem považujú po vymáhateľnosti práva práve kvalitu školstva za najväčšie ohrozenie pre úspech podnikania na Slovensku / str. 7 http://www.pwc.com/sk/sk/publikacie/assets/2016/ceo-prieskum/Ceo-prieskum-2016.pdf /

Iniciatíva slovenských učiteľov sa preto rozhodla aktívne upozorniť na túto ignoráciu zo strany vlády radom aktivít 1. júla 2016, o ktorých Vás budeme informovať na briefingu v stredu 29.6. 2016.