Stanovisko ISU k pripravovanej reforme školstva

10. 4. 2017

Iniciatíva slovenských učiteľov eviduje ďalšiu reformnú snahu o 10-ročnú víziu moderného školstva Učiace sa Slovensko. Obsahuje viacero pozitívnych návrhov, ktoré by učitelia uvítali v praxi. Potešujúcimi nesporne sú: subsidiarita, nevyhnutnosť novej kultúry riadenia, opodstatnenosť individualizácie vzdelávania a dôraz na výchovu, naliehavosť spoločensky rešpektovaného a  primerane odmeňovaného pedagogického povolania, podporovanie moderného vyučovania, dbanie na útulnosť školského prostredia, dôležitosť inkluzívnych tímov, autoevaluácia a hodnotenie zdola nahor, nutnosť psychohygieny učiteľa, zdôraznenie potreby financií – aj na dobudovanie štandardu vybavenia škôl, zjednotenie financovania a správy pod ministerstvo školstva, lepšie nastavenie normatívu, snaha o riešenie profesijného rozvoja učiteľa a i.

V dokumente však chýba riešenie štruktúry, postavenia a kompetencie rady školy, ktorá je kľúčovým prvkom demokracie na školách. Nespomína sa v ňom ani zrušenie totalitného práva veta zriaďovateľa pri voľbe riaditeľa školy, ktoré celá školská verejnosť jednoznačne odmieta. Plán zvyšovania platov pedagógov predpokladá, že až v cieľovom roku 2027 budú dosahovať priemer OECD, čo určite nesignalizuje zatraktívnenie učiteľského povolania v blízkej dobe.

ISU dlhodobo upozorňuje na to, že realizácii množstva analýz, prieskumov, komisií, databáz, webov, príručiek a príprav, ktoré dokument Učiace sa Slovensko predpokladá, už učitelia neveria. Chýba infraštruktúra v podobe pripravených škôl, priestorov, areálov, pomôcok, investícií do učiteľa ako kľúčového hráča, ako to deklaruje dokument. Taktiež pre nedostatok asistentov, špeciálnych pedagógov, psychológov i materiálneho vybavenia nie sú zabezpečené ústavné práva pre znevýhodnené detí a o základné potreby detí sa súťaží cez eurofondy.

Zásadná vec, na ktorej celý dokument padá a podľa nás aj padne, je financovanie. Bez podpory ministerstva financií sa žiadna reforma školstva nekoná a nikdy sa konať nebude.

Iniciatíva slovenských učiteľov preto vyzýva vládu SR, osobitne ministra financií Petra Kažimíra a predsedu vlády Roberta Fica, aby sa k pripravovanej reforme a jej finančnému a politickému krytiu jasne vyjadrili. Potrebujeme vedieť, či čas strávený štúdiom a pripomienkovaním reformy bude zmysluplne využitý a či vôbec má zmysel čakať na skutočne akčné plány ministerstva školstva.

Iniciatíva slovenských učiteľov