Stretnutie ISU s ministrom školstva 2. mája 2016

4. 5. 2016

Dňa 2. mája sa zástupcovia ISU stretli na pôde ministerstva školstva s pánom ministrom Petrom Plavčanom. Zástupcovia ISU, ktorí stretnutie iniciovali, objasnili na stretnutí svoj postoj k schválenému Programovému vyhláseniu vlády 2016-2020.

ISU ocenila prizvanie k pripomienkovaniu návrhu PVV, zároveň však vyjadrila roztrpčenie, že jej pripomienky neboli do PVV zahrnuté. ISU označila PVV za málo ambiciózny dokument.

ISU p. ministra oboznámila so svojím stanoviskom, že nedostatočné riešenie otázky financovania školstva a platov pedagógov zbytočne traumatizuje školské prostredie. Uspokojivé vyriešenie tejto otázky  považuje ISU za kľúčový predpoklad na obnovenie dôvery pedagógov v štátne orgány a ministerstvo, ako aj odbornej a vecnej diskusie o potrebných reformách a nerušeného priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu.

ISU požiadala ministra o oficiálne a detailné stanovisko ministerstva, resp. vlády, aké argumenty zazneli proti zahrnutiu jej požiadaviek do PVV. Minister zástupcom ISU poskytnutie oficiálneho stanoviska prisľúbil.

ISU ďalej p. ministrovi tlmočila, že je pripravená zúčastniť sa na zásadných rokovaniach o financovaní školstva a platoch pedagógov a pripomenula, že samotný OZPŠaV nemá dosah na všetkých pedagógov a nie je dostatočnou zárukou pre sociálny zmier.

ISU sa na stretnutí súčasne informovala, či ministerstvo školstva disponuje analýzou štrajku pedagogických zamestnancov v roku 2016 s oficiálnymi údajmi o počte zapojených učiteľov, počte neodučených hodín, suplovaných hodín resp. spájaných hodín, príčinami štrajku, schopnosti ministerstva v takýchto prípadoch nahradiť štrajkujúcich učiteľov a prijatých opatreniach, aby k podobnému narušeniu výučby v budúcnosti nemuselo dôjsť. Pán minister odpovedal, že ministerstvo podobnou analýzou nedisponuje a v súčasnosti nepovažuje za potrebné ju vypracovať.

Na záver sa p. minister vyjadril, žeaktivity ISU vníma ako konštruktívnea obe strany sa ubezpečili o dobrom úmysle všetkými silami prispieť k riešeniu problémov v školstve.

Stretnutia sa za ministerstvo zúčastnili p. P. Plavčan a p. M. Galan. Za Iniciatívu slovenských učiteľov p. D. Lapšanská, p. P. Paľaga a p. B. Kočan.