Tlačová správa k zasadnutiu vlády SR dňa 24. júla 2017

25. 7. 2017

Iniciatíva slovenských učiteľov vníma potenciálnu dohodu medzi vládou SR, ZMOS-om a OZ PŠaV za absolútne nepostačujúcu na skutočné zatraktívnenie učiteľského povolania a zvýšenie spoločenského postavenia pedagógov.

Experti z Inštitútu vzdelávacej politiky v dokumente Revízia výdavkov na vzdelávanie konštatujú: „Zvýšenie miezd podľa programového vyhlásenia vlády by malo zvýšiť ich podiel z 63 % na 67 % príjmu vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov. Priemer OECD je 85 %.“ Podľa našich prepočtov by sme pri takomto tempe zvyšovania platov mali dosiahnuť priemer OECD približne v roku 2035.

Táto dohoda je navyše v príkrom rozpore s dokumentom Učiace sa Slovensko, v ktorom sa píše: „Plán zvyšovania platov pedagógov bude pripravený na 10 rokov tak, aby sa v roku 2022 čo najviac priblížili a v cieľovom roku 2027 dosahovali priemer OECD...“

Nakoľko na zvýšenie atraktivity učiteľského povolania nadväzujú ďalšie opatrenia uvádzané v dokumente Učiace sa Slovensko (napr. sprísnenie výberu uchádzačov o učiteľské štúdium alebo sprísnenie požiadaviek na priebežný výkon študentov učiteľského štúdia a i.) možno konštatovať, že účastníci dnešnej dohody pochovali reformu skôr, ako sa začala realizovať.

ISU vníma postoj predsedu OZ PŠaV p. Ondeka a prípadné podpísanie memoranda s vládou za otvorenú zradu záujmov učiteľov. OZ PŠaV donedávna sľuboval dôsledné presadzovanie oveľa vyšších požiadaviek (napr. Deklarácia organizácií pôsobiacich v školstve zo 17. februára 2016) aj za cenu protestov či štrajku. Podotýkame, že OZ PŠaV zastupuje necelých dvadsať percent pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve a nemôže preto garantovať sociálny zmier.

ISU sa ostro ohradzuje proti zjednodušujúcemu označovaniu p. Ondeka za „zástupcu školských odborárov“ alebo „šéfa školských odborov“. V školstve pôsobí viacero odborových organizácií, napr. Nové školské odbory, Nezávislé kresťanské odbory Slovenska alebo tzv. nezávislé, samostatné odborové organizácie. Označovanie p. Ondeka za „zástupcu školských odborárov“ je preto zavádzajúce.