Stanovisko ISU k Návrhu cieľov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania UČIACE SA SLOVENSKO

17. 11. 2016

Iniciatíva slovenských učiteľov víta snahu Ministerstva školstva SR v horizonte 10 rokov dosiahnuť ciele v oblasti výchovy a vzdelávania uvedené v predloženom návrhu. Vzhľadom na súčasný stav slovenského školstva spôsobený dlhodobým ignorovaním a neriešením jeho existenčných problémov však MŠ SR nie je schopné zabezpečiť ani plynulosť výchovno-vzdelávacieho procesu, nehovoriac o vytvorení aspoň základných predpokladov na jeho skvalitňovanie. Z týchto dôvodov s poľutovaním konštatujeme, že predložený návrh nie je podľa nášho názoru pre vyriešenie momentálnej krízovej situácie v školstve prioritou. O to viac, že sami jeho tvorcovia počas odbornej diskusie pri okrúhlom stole niekoľkokrát zdôraznili, že napriek konzultáciám a podnetom zo strany odbornej verejnosti a v prípade dosiahnutia spoločenskej zhody na predloženom návrhu, neexistujú žiadne garancie jeho skutočnej realizácie. V stave absolútnej finančnej podvýživy, absencie základného materiálno-technického vybavenia, dehonestujúcich podmienok na prácu učiteľa a z toho vyplývajúcej demotivácie nielen súčasných, ale aj budúcich pedagógov a odborných zamestnancov, a tiež vzhľadom na podobné dodnes nerealizované reformy vzdelávacieho systému (Konštantín, Milénium atď.) považujeme tvorbu nového návrhu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania za bezpredmetnú, ba priam za urážajúcu. Nový návrh predpokladá nové analýzy, pilotné programy, a tiež ich meranie a vyhodnotenie realizované pravdepodobne v dlhodobom časovom horizonte, čo je vzhľadom na súčasný stav slovenského školstva priam likvidačnou stratégiou. Žiaci, rodičia, učiteľská a odborná verejnosť sú vyše 20 rokov zavádzaní sľubmi o realizácii ucelenej školskej reformy, na ktorých už vyrástla jedna celá generácia. Iniciatíva slovenských učiteľov vyjadruje jasný nesúhlas v pokračovaní tohto trendu v školskej politike. Zásadne odmietame, aby žiaci, rodičia a učitelia boli rukojemníkmi ľubovôle vládnych predstaviteľov, nerealizovaných koncepcií a predlžujúcich sa termínov.

Z uvedených dôvodov predkladáme k predmetnému návrhu jedinú, avšak zásadnú pripomienku. Navrhujeme v čo najkratšom možnom termíne vypracovať akčný plán sanácie slovenského školstva, v ktorom bude po diskusii s odbornou verejnosťou jasne konkretizované akým spôsobom a v akom časovom horizonte MŠ SR:

  1. zabezpečí základné materiálno-technické a didaktické vybavenie všetkých škôl bez rozdielu
  2. zatraktívni učiteľské povolanie nielen z hľadiska finančného ohodnotenia, ale aj profesijného rastu

Iniciatíva slovenských učiteľov

V Bratislave 14. 11. 2016