Vyhlásenie ISU k stupňovanému štrajku

5. 9. 2016

Štrajkový výbor ISU, zložený z predstaviteľov regionálnych učiteľských iniciatív, je pripravený od 13. septembra 2016 prejsť zo štrajkovej pohotovosti do novej formy štrajku.

Presadzujeme požiadavky, za ktoré štrajkovalo začiatkom tohto roka viac ako 15 000 zamestnancov školstva a obhajujeme tak záujmy nielen učiteľov na ZŠ, SŠ a ZUŠ, ale aj učiteliek v MŠ a vychovávateliek v ŠKD ako aj všetkých odborných zamestnancov a majstrov odborného výcviku. Tieto požiadavky navyše korešpondujú s Deklaráciou OZ PšaV a partnerských reprezentácií pôsobiacich v školstve z februára tohto roku, ktorú podporilo viac ako 30 organizácií a iniciatív. Požiadavky predstavujú základ, bez ktorého nie je možné riešiť nahromadené problémy v rezorte školstva. Doterajšie kroky vlády a ich časový rozvrh považujeme za úplne nedostatočné z hľadiska systémových zmien.

1. Naďalej trváme na zvýšení platov pedagogických a odborných zamestnancov v roku 2016 o 140 eur a v roku 2017 o 90 eur. Súčasné tempo zvyšovania platov ako aj plánované zvyšovanie platov v zmysle Programového vyhlásenia vlády považujeme za nedostatočné na zatraktívnenie učiteľského povolania v zmysle odporúčaní Európskej komisie, OECD, ako aj všetkých domácich školských organizácií a iniciatív. Domnievame sa, že súčasný systém ohodnotenia práce pedagógov nezodpovedá ekonomickým možnostiam našej krajiny, čo jednoznačne potvrdzuje pomer platov pedagógov k HDP na obyvateľa. V tomto ukazovateli zaostávame nielen za okolitými krajinami z V4 ale aj za väčšinou východoeurópskych krajín.

2. V záujme zabezpečenia ústavného práva rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelaniu pre všetky deti, žiadame navýšiť rozpočty MŠVVaŠ SR a MV SR celkovo o 400 miliónov eur s cieľom vyrovnať existujúce rozdiely vo vybavenosti škôl. Táto požiadavka je v úplnom súlade s odporúčaniami OECD a EK a tiež s požiadavkou Deklarácie OZPŠaV a partnerských reprezentácií zvýšiť podiel HDP do školstva počas volebného obdobia najmenej o 0,5% každoročne. Vláda nerieši pretrvávajúce výrazné nerovnosti medzi školami v úrovni laboratórií, telocviční a iných špecializovaných učební, a nerieši ani problémy s umiestnením cca 10 000 detí do materských škôl. Štát nezabezpečil dostatočné materiálno-technické ani personálne podmienky pre integráciu detí so špeciálnymi potrebami.

3. Nutným predpokladom vzdelaného žiaka je vzdelaný učiteľ a nutným predpokladom vzdelaného učiteľa je kvalitné kontinuálne vzdelávanie. Vzhľadom na neuspokojivý stav systému kontinuálneho vzdelávania učiteľov sme formulovali požiadavku komplexného prehodnotenia tohto systému a zároveň sme požadovali konkrétne kroky, ktoré sa dajú bez väčších problémov zrealizovať prakticky okamžite. Napriek tomu sa už viac ako rok v tejto veci nič neurobilo. Vláda hazarduje s kvalitou vzdelávania učiteľov a svojou nečinnosťou umocňuje pocit, že celý kreditový systém slúžil najmä na prelievanie peňazí z eurofondov do rôznych štátnych a súkromných inštitúcií.

Prerušený štrajk obnovujeme v novej forme stupňovaného štrajku. Začíname čiastočným, krátkodobým prerušením práce, ktoré sa bude v určitých intervaloch postupne predlžovať. Všetky informácie k štrajku a k registrácii sa nachádzajú na stránke www.isu.sk. Registrácia je už spustená. Štrajk sa začne v utorok 13. 9. hodinovým prerušením práce. Školy sa otvoria až na druhú vyučovaciu hodinu. V stredu 21. 9. stupňovaný štrajk pokračuje dvojhodinovým prerušením práce, vo štvrtok 29. 9. To bude trojhodinový štrajk; v piatok 7. 10. štrajkujeme štyri hodiny. Týmto dňom však štrajk nekončí – ak bude vláda naďalej ignorovať požiadavky štrajkujúcich, povedie to k zvyšovaniu intenzity a rozsahu štrajku, ktorý môže kedykoľvek vyvrcholiť úplným a neobmedzeným štrajkom.

Ako radoví zamestnanci školstva si veľmi dobre uvedomujeme ťažkú pozíciu Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, ktorý do kolektívneho vyjednávania vstupuje s požiadavkou 25 percentného zvýšenia platových taríf. Všetky naše aktivity vnímame aj ako podporu presadzovania požiadaviek deklarácie odborovým zväzom. Chceme zdôrazniť, že nie je našim cieľom narúšať výchovno-vzdelávací proces v školách. Prechod zo štrajkovej pohotovosti do stupňovaného štrajku vnímame ako krajné, ale zároveň správne riešenie kritickej situácie. Vláda nemôže donekonečna odsúvať problémy a ignorovať oprávnené požiadavky. Neriešením problémov v školstve zatvára oči pred budúcnosťou celej krajiny. Sme presvedčení, že naše úsilie prispeje k lepšiemu školstvu a v konečnom dôsledku k lepšej budúcnosti nás všetkých.