Výzva ISU Vláde Slovenskej republiky

2. 9. 2016

My, pedagogickí a odborní zamestnanci školstva, reprezentovaní štrajkovým výborom Iniciatívy slovenských učiteľov,

vzhľadom na ďalšiu neudržateľnosť nášho sociálneho a spoločenského postavenia, ktoré neodzrkadľuje mieru našej kvalifikácie, stupeň náročnosti a celospoločenskej prospešnosti našej práce, a ktoré nezodpovedá bežnej praxi pri odmeňovaní pedagogických a odborných zamestnancov v ostatných vyspelých štátoch,

a tiež vzhľadom na veľké rozdiely vo vybavenosti škôl didaktickými prostriedkami, čo odporuje ústavnému princípu rovnosti v prístupe k vzdelaniu a nezabezpečuje všetkým pracovníkom v školstve rovnaké podmienky na prácu,

vyzývame vládu Slovenskej republiky, aby neodkladne:

  1. legislatívnymi opatreniami zabezpečila zvýšenie tarifných platov všetkých pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve o 140 eur v roku 2016 a o 90 eur od 1. januára 2017,
  2. navýšila rozpočty MŠVVaŠ SR a MV SR celkovo o 400 miliónov eur s cieľom vyrovnať existujúce rozdiely vo vybavenosti škôl a zabezpečila tak rodičom a ich deťom rovnaké podmienky v prístupe k vzdelaniu,
  3. prijala novelu zákona c. 317/2009, ktorou by opätovne zaviedla možnosť získavať kredity overením kompetencií, zrušila sedemročnú obmedzenú platnosť kreditov, obnovila možnosť získavať kredity za rozširujúce štúdium, štúdium v zahraničí a tvorivé aktivity, a súčasne zaviazala ministra školstva, vedy, výskumu a športu vytvoriť komisiu za účasti stavovských a profesijných organizácií v školstve, ktorá by komplexne prehodnotila systém kontinuálneho vzdelávania a menovaný zákon s prihliadnutím na analýzu súčasného stavu a najlepšej praxe v zahraničí.

Požiadavky v tejto výzve sa zakladajú na zisteniach, odporúčaniach, porovnaniach a analýzach domácich a zahraničných organizácií, ktoré dlhodobo poukazujú na problémy v slovenskom školstve a zároveň navrhujú prijať účinné opatrenia na zlepšenie výsledkov našich žiakov v medzinárodných meraniach.

Iniciatíva slovenských učiteľov je pripravená kedykoľvek podať vysvetlenie k primeranosti a realizovateľnosti našich požiadaviek.

Požiadavky s rovnakým obsahom predložené Slovenskou komorou učiteľov vo Výzve vláde SR dňa 21. 10. 2015 neboli ani po šesť týždňov trvajúcom štrajku pedagógov začiatkom roka 2016 naplnené. Obávame sa, že nenaplnenie požiadaviek formulovaných v tejto výzve v čo najkratšom čase prehĺbi atmosféru nedôvery a frustrácie v slovenskom školstve, čo by mohlo viesť k opätovnému narušeniu hladkého a ničím nerušeného priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu v našich školách.

Za štrajkový výbor ISU:

Na vedomie

  • Prezident Slovenskej republiky
  • poslanci Národnej rady Slovenskej republiky